โค้ดสี HTML HTML color codes and names สี pastel รหัสสี ครบทุกเฉดสี

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2014-10-3 14:42| เปิดอ่าน: 68123| ความคิดเห็น: 0

Major hexadecimal color codes

Below are some of the common color names and codes. With these colors, you can also use the color name. For example, in HTML tags and CSS that use color codes,

000.jpg

โค้ดสี ทุกสี เฉดสี ตัวเลข รหัส ชื่อสี จัดไป


COLORCODES


#FFFFFF  #FFCCFF  #FF99FF  #FF66FF  #FF33FF  #FF00FF

#CCFFFF  #CCCCFF  #CC99FF  #CC66FF  #CC33FF  #CC00FF

#99FFFF  #99CCFF  #9999FF  #9966FF  #9933FF  #9900FF

#66FFFF  #66CCFF  #6699FF  #6666FF  #6633FF  #6600FF

#33FFFF  #33CCFF  #3399FF  #3366FF  #3333FF  #3300FF

#00FFFF  #00CCFF  #0099FF  #0066FF  #0033FF  #0000FF

#FFFFCC  #FFCCCC  #FF99CC  #FF66CC  #FF33CC  #FF00CC

#CCFFCC  #CCCCCC  #CC99CC  #CC66CC  #CC33CC  #CC00CC

#99FFCC  #99CCCC  #9999CC  #9966CC  #9933CC  #9900CC

#66FFCC  #66CCCC  #6699CC  #6666CC  #6633CC  #6600CC

#33FFCC  #33CCCC  #3399CC  #3366CC  #3333CC  #3300CC

#00FFCC  #00CCCC  #0099CC  #0066CC  #0033CC  #0000CC

#FFFF99  #FFCC99  #FF9999  #FF6699  #FF3399  #FF0099

#CCFF99  #CCCC99  #CC9999  #CC6699  #CC3399  #CC0099

#99FF99  #99CC99  #999999  #996699  #993399  #990099

#66FF99  #66CC99  #669999  #666699  #663399  #660099

#33FF99  #33CC99  #339999  #336699  #333399  #330099

#00FF99  #00CC99  #009999  #006699  #003399  #000099

#FFFF66  #FFCC66  #FF9966  #FF6666  #FF3366  #FF0066

#CCFF66  #CCCC66  #CC9966  #CC6666  #CC3366  #CC0066

#99FF66  #99CC66  #999966  #996666  #993366  #990066

#66FF66  #669966  #666666  #996666  #663366  #660066

#33FF66  #33CC66  #339966  #336666  #333366  #330066

#00FF66  #00CC66  #009966  #006666  #003366  #000066

#FFFF66  #FFCC66  #FF9933  #FF6633  #FF3333  #FF0033

#CCFF33  #CCCC33  #CC9933  #CC6633  #CC3333  #CC0033

#99FF33  #99CC33  #999933  #996633  #993333  #990033

#66FF33  #66CC33  #669933  #666633  #663333  #660033

#33FF33  #33CC33  #339933  #336633  #333333  #330033

#00FF33  #00CC33  #009933  #006633  #003333  #000033

#FFFF00  #FFCC00  #FF9900  #FF6600  #FF3300  #FF0000

#CCFF00  #CCCC00  #CC9900  #CC6600  #CC3300  #CC0000

#99FF00  #99CC00  #999900  #996600  #993300  #990000

#66FF00  #66CC00  #669900  #666600  #663300  #660000

#33FF00  #33CC00  #339900  #336600  #333300  #330000

#00FF00  #00CC00  #009900  #006600  #003300  #000000COLORNAMES


AliceBlueAntiqueWhiteAqua
AquamarineAzureBeige
BisqueBlackBlanchedAlmond
BlueBlueVioletBrown
BurlyWoodCadetBlueChartreuse
ChocolateCoralCornflowerBlue
CornsilkCrimsonCyan
DarkBlueDarkCyanDarkGoldenRod
DarkGrayDarkGreenDarkKhaki
DarkMagentaDarkOliveGreenDarkorange
DarkOrchidDarkRedDarkSalmon
DarkSeaGreenDarkSlateBlueDarkSlateGray
DarkTurquoiseDarkVioletDeepPink
DeepSkyBlueDimGrayDodgerBlue
FeldsparFireBrickFloralWhite
ForestGreenFuchsiaGainsboro
GhostWhiteGoldGoldenRod
GrayGreenGreenYellow
HoneyDewHotPinkIndianRed
IndigoIvoryKhaki
LavenderLavenderBlushLawnGreen
LemonChiffonLightBlueLightCoral
LightCyanLightGoldenRodYellowLightGrey
LightGreenLightPinkLightSalmon
LightSeaGreenLightSkyBlueLightSlateBlue
LightSlateGrayLightSteelBlueLightYellow
LimeLimeGreenLinen
MagentaMaroonMediumAquaMarine
MediumBlueMediumOrchidMediumPurple
MediumSeaGreenMediumSlateBlueMediumSpringGreen
MediumTurquoiseMediumVioletRedMidnightBlue
MintCreamMistyRoseMoccasin
NavajoWhiteNavyOldLace
OliveOliveDrabOrange
OrangeRedOrchidPaleGoldenRod
PaleGreenPaleTurquoisePaleVioletRed
PapayaWhipPeachPuffPeru
PinkPlumPowderBlue
PurpleRedRosyBrown
RoyalBlueSaddleBrownSalmon
SeaGreenSeaShellSienna
SilverSkyBlueSlateBlue
SlateGraySnowSpringGreen
SteelBlueTanTeal
ThistleTomatoTurquoise
VioletVioletRedWheat
WhiteWhiteSmokeYellow

 

Shade of Blue


#00008B#191970
#000080#6495ED
#483D8B#6A5ACD
#7B68EE#8470FF
#0000CD#4169E1
#0000FF#1E90FF
#00BFFF#87CEEB
#87CEFA#4682B4
#B0C4DE#ADD8E6
#B0E0E6#AFEEEE
#00CED1#48D1CC
#40E0D0#00FFFF
#E0FFFF#5F9EA0
#4876FF#436EEE
#3A5FCD#27408B
#0000FF#0000EE
#0000CD#00008B
#1E90FF#1C86EE
#1874CD#104E8B
#63B8FF#5CACEE
#4F94CD#36648B
#00BFFF#00B2EE
#009ACD#00688B
#87CEFF#00688B
#87CEFF#7EC0EE
#6CA6CD#4A708B
#B0E2FF#A4D3EE
#8DB6CD#607B8B
#C6E2FF#B9D3EE
#9FB6CD#6C7B8B
#CAE1FF#BCD2EE
#A2B5CD#6E7B8B
#BFEFFF#B2DFEE
#9AC0CD#68838B
#E0FFFF#D1EEEE
#B4CDCD#7A8B8B
#BBFFFF#AEEEEE
#96CDCD#668B8B
#98F5FF#8EE5EE
#7AC5CD#53868B
#00F5FF#00E5EE
#00C5CD#00868B
#00FFFF#00EEEE
#00CDCD#008B8B
#97FFFF#8DEEEE
#79CDCD#528B8B


9.jpg

8.jpg

7.jpg

6.jpg

4.jpg

3.jpg

2.jpg

1.jpgHTML color codes and names

ดูโค้ดสี ทั้งหมด แบบละเอียด ที่นี้เลย http://www.zalim-code.com/codeconlor.htm


ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้